OBS! Vedtektene under gjelder ikke lengre. Les om barnehagens vedtekter på Kanvas.no

 

____________________________________________________________________________

§1 Formål

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet, ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet. Verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.
Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.
Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

Vår visjon er å bidra til at barn får en god oppvekst og gi dem grunnlegende kunnskap og toleranse for andre.

§2 Barnehagens innhold
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet.
Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter.
Barnehagen skal ta hensyn til barnas alder, funksjonsnivå, kjønn, sosiale, etniske og kulturelle bakgrunn, herunder samiske barns språk og kultur.
Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for barns egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring i et sosialt og kulturelt fellesskap.
Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet, vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter.
Barnehagen skal ha en helsefremmende og en forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller.
Departementet fastsetter en rammeplan for barnehagen. Rammeplanen skal gi retningslinjer for barnehagens innhold og oppgaver.
Barnehagens eier kan tilpasse rammeplanen til lokale forhold.
Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget for hver barnehage fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten.

§3 Eierforhold
Barnehagen heter Damsgård Barnehage A/S
Barnehagen eies og drives av Damsgård Barnehage A/S. Bedriften er et eget rettssubjekt med begrenset og upersonlig ansvar for gjeld. Virksomheten har et ideelt (ikke-økonomisk) formål. Aksjene eies av Laksevåg Kvinne og Familielag.
Eiers ansvar og oppgaver skal ivaretas av bedriftens daglig leder ansatt av styret i Damsgård Barnehage A/S.
Eier ved daglig leder og styrer er ansvarlig for den daglige drift i nær kontakt med samarbeidsutvalget.

§4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg
Etter §4 i Lov om Barnehager, skal barnehagen ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen. Samarbeidsutvalget består av 2 representanter fra foreldre, 2 representanter fra ansatte og fra 2 fra eier.
Representanter for foreldre og ansatte velges for ett år av gangen, eierrepresentantene kan velges for flere år.
Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv med leder, sekretær og styremedlem. Hvert medlem har 1 stemme og vanlig flertallsvedtak gjelder. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.
Der hvor styrer ikke er medlem av samarbeidsutvalget, har vedkommende likevel møte, tale og forslagsrett.

Samarbeidsutvalget skal fastsette årsplan for barnehagen.

§5 Barnehagens utforming og arealutnyttelse
Barnehagen er godkjent for 90 barn over 3 år. Dersom barnehagen har barn under 3 år må disse tilgodeses med et areal som er ca. 1/3 større en for barn over 3 år. Lekeareal pr. barn er 4m² for barn over 3 år og /5.3m2 for barn under 3 år (etter veiledende norm) Det er styrers ansvar å påse at aldersfordelingen i barnehagen er i tråd med arealnormene. Barnehagen disponerer 720m2

§6 Åpningstid
Barnehagen er åpen 5 dager i uken innenfor tidsrommet 7 til 17. Oppholdstid for hvert barn skal vanligvis ikke bli mer en 9 timer pr dag.

Barnehagen er stengt i påskeuken og fra og med 24. desember til og med 1. januar for avvikling av avspaseringstid og de ansattes femte ferie uke.

Alle barn skal ha minst fire ukes ferie hvor av tre uker er sammenhengende i skolens sommerferie. Barnehagen er stengt de siste 3 uker i juli.

§7 Opptaksrutiner og kriterier
Barnehagen er åpen for barn mellom 1 og 6 år. Barn under 1 år tas ikke inn
(Unntak kan vurderes for eks ved prioritering iht §13 av barnehagelov).
Barn med lovfestet rett til barnehageplass (Lov om barnehage §13) prioriteres; ellers tildeles plasser etter følgende opptakskretser.

Opptaks krets 1
a) Barn av medlemmer av Laksevåg Kvinne og Familielag etter ansiennitets
nummer.. Prioritering gjelder kun når den årlige kontingenten til Laksevåg Kvinne og Familielag er betalt.
b) Barn av ansatte i Damsgård barnehage
c) Søsken av barn med plass når opptak foretaes.
Obs: dette gjelder også ved overføringsopptak.

Opptaks krets 2
Barn fra Bergen kommunes venteliste etter prioriterings kriteria for Bergen Kommunes felles IT-basert opptak for kommunale og private barnehager.

Ved tildeling av ledig barnehageplass taes hensyn til den eksisterende barnegruppen for å sikre en god og hensiktsmessig gruppesammensetning. Hver aldersgruppe skal være representert, med begge kjønn, og kjønnsfordelingen i barnehagen skal være så lik som mulig.
Opptak betinger godkjent helseerklæring, jfr. Lov om Barnehager §25.

§8 Oppsigelse av barnehageplassen
Det er 1 måneds gjensidig oppsigelse regnet fra siste dag av kalendermåned. Det gjelder også ved forhøyelse av foreldrebetalingen. Oppsigelsen skal være skriftlig, oppsigelsesskjemaet fåes i barnehagen.

§9 Foreldrebetaling
Forskrift om foreldrebetaling i barnehager av 1.mai 2004 danner til enhver tid grunnlag for foreldrebetaling og endring i foreldrebetaling. Det skal gis 1 måneds varsel til foreldrene ved endring av betalingen.

Den til enhver tid fastsatte foreldrebetaling forfaller til betaling den 6. i hver måned i 11 måneder. Juli er betalingsfri. Oppholds betaling regnes over 30 dager pr måned uavhengig av bevegelige helligdager eller start dagen.
Ubetalt regning purres 1. gang etter 7 dager. Hvis purringen ikke betales umiddelbart sendes det til inkasso. I så fall vil barnehageplassen bli oppsagt og perioden med ubetalt regning vil regnes som oppsigelsestid. Oppsigelse utleveres sammen med inkassovarsel.

Det kan søkes om økonomisk moderasjon fra Bergen Kommune. Skjemaet fåes i barnehagen.
Søskenmoderasjon er til enhver tid lik den i Bergen Kommunale barnehager.
Informasjon om søsken moderasjon behandles elektronisk gjennom Bergen Kommunes Extens system. Går søsknene i forskjellige barnehager, må foresatte informere barnehage om det slik at fakturaene kan justeres. Private barnehager blir ikke automatisk informert av Bergen Kommune.

§10 Uforutsett hendelser
I tilfelle streik, brann, hærverk, vannskade eller andre forhold eier kan ikke styre, som gjør at barnehage må stenge for en kortere periode, kan eier ikke holdes økonomisk ansvarlig.

§11 Helse
Barnehagen legger store vekt på å ivareta barnas og ansattes helse under oppholdet i barnehagen. Foreldre skal gi barnehagen opplysninger om barnets helse og barnets fastlege.
Er det smittsomme sykdom i hjemmet, pliktes det straks å melde fra til styrer. Syke barn må holdes hjemme inntil de er feberfri/symptomfri minst et døgn.
Barn som ikke kan delta i alle barnehagens aktiviteter må holdes hjemme. Styrer/pedagogisk leder kan bestemme om barnet er frisk nok til å delta i barnehagens aktiviteter.

§12 Forsikring.
Barnehagen har undertegnet forsikring for barnet med If.
Barnehagen har ingen erstatningsplikt for klær, sko, leker eller andre private gjenstander som barna tar med seg og som blir borte eller ødelagt i barnehagen.

§13 Personalet, Arbeidsgiveransvar
Barnehagens eier har arbeidsgiveransvaret overfor de ansatte og har ansvar for opplæring og veiledning av personalet og utvikling av virksomheten.
Barnehagens eierrepresentant foretar ansettelser og oppsigelser av personalet sammen med styrer.
Personalet skal levere politiattest, jfr. Lov om barnehager §20. Politiattest skal noteres som lest av eier og makuleres. Personalet skal også gjennomgå nødvendig helsekontroll etter Lov om Barnehager §25.

§14 Intern kontroll
Barnehagen har utarbeidet intern kontroll rutiner etter Forskrift om systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid – intern kontroll, av 1997.
Styrer og eier har i fellesskap ansvar for at rutinene følges, og at de revideres ved behov. HMS ansvarlig velges fra de ansatte og sendes på relevante kurs. Eier, ved dagligleder, skal også ha sertifikat i HMS iht Arbeidsmiljøloven.

§15 Taushetsplikt
Enhver som gjennom sitt arbeid med barnehagen får kjennskap til forhold vedrørende barn/hjem, har taushetsplikt jfr. Forvaltningslovens § 13-13f.

§16 Iverksettelse og endring av vedtekter.
Vedtektene gjøres gjeldende fra 1. mars 2011. Endringer av vedtektene kan bare foretas av styret i Damsgård Barnehage A/S.
Vedtekter og alle senere endringer sendes kommunen til orientering.

Foreldrene er forpliktet til å lese vedtektene. Når man har tatt imot barnehageplassen har man samtidig godtatt vedtektene for Damsgård barnehage.